Genel Kiralama Koşulları

Genel Kiralama Koşulları

TARAFLAR:

Bu sözleşmenin birinci sayfasının ön yüzünde plaka ve modeli yazılı aracı kira ile veren “......................................................................................” “KİRALAYAN” aynı sayfada imzası bulunan kiralanan aracı kira ile alan  “KİRACI” olarak adlandırılacaktır. Taraflar arasında aşağıdaki yazılı şartlar dahilinde, ön yüzde detayları mevcut aracın kiralanması için anlaşmaya varılmıştır.

 

TANIMLAR:

KİRALAYAN:  Bu sözleşmenin birinci sayfasının ön yüzünde plaka ve modeli yazılı aracı kira ile veren

KİRACI: Bu sözleşmenin birinci sayfasının ön yüzünde plaka ve modeli yazılı aracı kira ile alan

Asistans Firması: KİRALAYAN’ ın bağımsız ve asistans firması ile bağlantısı olmayan, asistans firmasının sigortalı müşterilerine ve/veya asistans firmasının ortağı olan Şirketlerin sigortalı müşterilerine kiralık araç  temin etmek amacı ile kurulmuş bulunan profesyonel Şirketlerdir.

 

 

Madde 1 - GENEL KOŞULLAR 

                                                                                                                                                                     

1. Ön yüzde ismi geçen, aracı kira ile veren  KİRALAYAN ve aracı kira ile alan KİRACI arasında aşağıdaki şartlar dahilinde iş bu kira sözleşmesinin imzalanmış olduğunu taraflar peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir. Sözleşmede aracı fiilen kullanan kişi ve aracı KİRALAYAN sıfatıyla kiralamış olan şirket veya şahıs, bu sözleşmenin 1-a maddesinde belirlenmiş olan koşullar çerçevesinde müşterek KİRACIlar olarak kabul edilmiş olup kiraya konu aracı aşağıdaki yazılı koşullar çerçevesinde önceden saptanan süre için kiralamış olduklarını kabul ve taahhüt etmişlerdir. (KİRACI sıfatındaki kişi ile aracı kullanan kişinin tek şahısta birleşmesi durumunda sözleşmenin bundan böyle sadece bu kişi için -aynı şartlar dahilinde- yürürlük kazandığını taraflar kabul etmişlerdir)

a.   KİRACI,  sözleşmenin imzalandığı tarihte kararlaştırılmış bulunan sürenin sonuna kadarki kira bedeli ile bu süreç içerisinde aracı fiilen kullanan kişiye atfı mümkün her türlü sorumluluktan; aracı fiilen kullanan kişi ise sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren aracı fiilen teslim ettiği ve sözleşme gereği ibra edildiği tarihe kadar ki tüm sorumluluklardan sorumlu olup taraflar bu hususu peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir.

b.  KİRACI bu sözleşmeyi imzalamakla aracı  hasarsız,  5  lastiği mükemmel  durumda, avadanlıklar,  ilgili  belgeler (Motorlu Araç Tescil Belgesi, Motorlu Araç Trafik Belgesi, Sigorta Poliçesi, Haritalar, vb.) ve tüm aksesuarlar ile sağlam teslim aldığını, sözleşmede yazılı olan gün ve saatte, aksine bir anlaşmaya varılmadıysa,  aldığı  yerde geri vereceğini  kabul ve taahhüt etmiştir. Aracı fiilen kullanan kişi aracı aldığı yerde teslim etmediği takdirde KİRALAYANın aracı geri götürmek üzere ödeyeceği şoför, benzin vb. ekstra bedelleri ayrıca ödemekle yükümlüdür. Bu bedel KİRALAYAN tarafından aracın teslim edildiği yerde hesaplanacak ve bu kişiden tahsil edilecektir. Aynı anda bulunma koşulunun gerçekleşmemesi durumunda KİRACInın daha evvel bilgisini vermiş olduğu kredi kartından KİRALAYAN tarafından her türlü alacağın tahsil edileceğini, KİRACInın bu hususa peşinen rıza göstermiş olduklarını taraflar peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir.

c.    KİRACI, kiralamanın başlangıç/teslimi esnasında aracı denetlemekle yükümlüdür. Aksi halde işbu sözleşmede yazılı hususlar çerçevesinde ve teslim alınan anda belirtilmiş olan hususlar çerçevesinde aracı teslim aldıklarını, aracın teslimi esnasında alındığı anda belirtilmemiş olan hasar ve eksikliklerden KİRACI’nın sorumlu olduğunu taraflar peşinen kabul ve taahhüt etmiştir

2.  Yasalar gereği veya resmi makamlar uyarınca taşınması, bulundurulması veya iletilmesi yasak ve/veya izne tabi olup da buna aykırı davranılarak araçta veya araçta bulunan bir kişinin üstünde bulundurulması, taşınması veya iletilmesi yasaktır. Buna aykırı davranışın tüm sorumluluğu birlikte KİRACIda olduğunu taraflar peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir.

a.   Araç, gayri yasal hiç bir iş için kullanılamaz ve bu işlere mekan olarak tahsis edilemez.

b.   Araç istihap hadlerinin dışında/üstünde yüklenemez veya yolcu alınamaz. Araçta, yol ve hava durumu gibi  etkenler göz önünde bulundurularak yük ve yolcu taşınması esastır. Aracın istihab hadlerine riayet edilse dahi yukarıda sayılan maddi unsurlar göz önünde bulundurularak maddi bütünlüğüne zarar getirebilecek davranışlardan kaçınması esastır. Aksi halde araca gelebilecek zararlardan KİRACI sorumlu olacaktır.

c.   KİRACI, KİRALAYANın yazılı onayı olmadan araç üzerinde, aksesuarlarında veya herhangi bir parçasında değişiklik, oynama, eklenti, çıkıntı, kazıntı veya benzeri değişiklik yapamaz.

d.   KİRACI, aracı, KİRALAYANın izni olmaksızın başka bir  aracın  ya da  hareket  eden  veya  etmeyen  nesnenin çekilmesinde, itilmesinde ya da yüklenerek taşınmasında kullanamaz.

e.   Yarış, hız denemesi ve tayini, ralli, sağlamlık denemesi ve  motorlu  sporlar  ile  normal trafiğe kapalı ve uygun olamayan yollarda kullanılması yasaktır.

f.    KİRACI, aracı, alkol veya uyuşturucu maddelerinin etkisi altında iken kullanamaz, kullandıramaz.

g.   KİRACI, aracı, ücret karşılığında veya benzeri ticari saiklerle kullanamaz ve kullandıramaz.

h.   KİRACI, aracı, ivazlı veya ivazsız olarak kendisinden veya kira sözleşmesinde adları yazılı olanlardan başkasına kullandıramaz ariyet ilişkisi kuramaz ve alt kiralamaya konu edemez.

3.    Araç gruplarına bağlı minimum yaş ve ehliyet yılı bilgileri EK-2’de gösterilmiştir.  KİRALAYAN’ın onayı olmaksızın KİRACI, aracı 3. şahıslara kullandıramaz. Bu durumda KİRALAYAN aracı kullanacak 3. şahısların kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydetmek ve imzalatmakla yükümlüdür.

4.    KİRACI şahıs veya şirket yahut aracın tahsis edildiği kullanıcı (kişi veya şirket tarafından 3. bir kişinin kullanımına tahsis edildiğinde), aracın her türlü güvenliğini sağlamak, aracı kapalı ve kilitli olarak bulundurmak, park etmek veya benzeri her türlü özen ve ihtimamı göstermek zorundadır. Aksi halde meydana gelecek zarardan müştereken ve müteselsil sorumlu olacaklardır. Çalınma, gasp veya benzeri zayii durumlar halinde KİRACInın KİRALAYANa acil bildirimde bulunması, bilgi vermesi, en yakın polis  merkezine gidip  tutanak  tutturması ve KİRALAYANa bu ve diğer gerekli bilgi ve belgeleri ulaştırması yükümlülüktür. Aracın bulunmaması durumunda  KİRACInın  ağır  ihmali  görülmediği  (anahtarın araç üstünde bırakılması, anahtarın  tanınmayan bir şahsa verilmesi, tutanakların  KİRALAYANa verilmemesi,veya eksik evrak vb...) müddetçe  KİRACInın  azami yükümlülüğü  aracın geçen 45 günlük kira bedelinin sözleşme fiyatı üzerinden  ödenmesi  şeklinde  olacaktır. İhmal görülen durumlarda, KİRALAYAN aracın bedelinin tamamını KİRACIdan talep edecektir. Aracın parça ve aksesuarların çalınması durumunda da bu bedellerin ödenmesinden sorumludur. Aracın hırsızlık, gasp veya benzeri nedenlerle hasara uğraması durumunda, aracın çekici, otopark, işçilik, parça, tamir, işletme giderlerinden KİRACI ve fiili kullanıcı müştereken ve müteselsil sorumludur. Bu durumların kasko teminatı kapsamına girmediğini girmeyeceğini KİRACI peşinen bildiğini kabul ve taahhüt etmiştir.

5.    KİRACI, aracı KİRALAYANa iade edeceği anda araca ait bilgi ve belgeleri (Motorlu Araç Tescil Belgesi, Motorlu Araç Trafik Belgesi, Sigorta Poliçesi, Plakaları vb) tam olarak iade etmek zorundadır. İade etmediği taktirde bunları bulup getirinceye kadar geçecek süreye ait kira bedelini de (aynı sınıf taşıtlar için talep edilen en yüksek bedel) ödeyeceğini, kayıp halinde aracın çalışmadığı günlere ilişkin kira getirisi ile birlikte belgelerin temini ve yenilerinin alınması için yapılacak tüm giderleri de ayrıca ödemekle yükümlüdür.

6.    Aracın, herhangi  bir  olay  nedeni  ile  KİRACInın  kusuru olsun  ya da  olmasın,  yetkili  makamlarca  müsaderesi  veya  el konması halinde  geri alınması  için yapılacak her  türlü girişime ilişkin harcamalar KİRACIya aittir. Bu sürede geçecek günlerin kirası (aynı sınıf taşıtlar için talep edilen en yüksek bedel) KİRALAYAN tarafından ödenmek zorundadır.

7.    Kira süresi içerisinde aracın periyodik bakım ve onarım sorumluluğu KİRALAYAN’a aittir. Periyodik bakım için KİRALAYAN aracı geri çağırdığında KİRACI’nın aracı derhal teslim etmesi şarttır. Tabi  kullanma  ve eskime sonucunda  yapılan  tamirat, yedek  parça  ve  lastik değiştirme masrafları gibi giderler KİRALAYAN’a aittir. Buna karşılık  mutad olamayan bir kullanma ve  kaza  sonucu yapılan  tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları, donma nedeni  ile  ortaya  çıkan  hasar  ve  zararlar  ile  benzeri olaylar  sonucu  aracın  hareket  edememesi,  kiralandığı  yere  getirilmek üzere  yapılan  taşıma  harcamaları  KİRACI’ya  ait  olup KİRALAYAN, aracın  işten  kalma  ücretini  geçerli  kira  tarifesi  üzerinden  tahsil edebilecektir. 

8.    Benzin ücreti KİRACIya aittir. Aracın % kaç depo yakıtla KİRALAYAN tarafından teslim edildiği ve KİRACI tarafından % kaç  depo yakıt ile geri verildiği anlaşmanın ön yüzünde mevcuttur.  Depo  teslim  edildiği  zamandaki oranından aşağıda miktarda teslim  alınmış ise bedel KİRACI’dan tahsil edilecektir.

9.    Araçlarda kullanılan yakıt markası KİRACI’nın insiyatifinde olup, yakıt kaynaklı arıza masrafları KİRACI tarafından karşılanacaktır. Yakıt kaynaklı oluşan zararların karşılanmasıyla ilgili akaryakıt şirketleri ile KİRACI muhattap ve sorumlu olacaktır.

10.  KİRACI kendisi veya bir başkası tarafından kira süresi içinde veya öncesinde yada aracın KİRALAYAN’a  iadesinden sonra, aracın içinde  veya  üzerinde  bırakılmış veya unutulmuş, her  hangi  bir  malın  kaybından  veya  hasara uğramasından KİRALAYAN sorumlu olmayıp KİRACI bu hususta KİRALAYAN’ı şimdiden ibra ettiğini peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

11.  Bir günlük kira süresi 24 saatlik esasa dayanır. Haftalık veya aylık süreler ise 7 gün ve  30  üzerinden  hesap edilir. Yıl ise 365 gün olarak kabul edilir.

12.  KİRALAYAN, KİRACI’nın  kusurlu  hareketlerinden dolayı tazminat ödemek zorunda olmaksızın  sözleşmeyi  dilediği  zaman  fesh  edebileceği gibi hitama ermiş KİRACIlık ilişkisini uzatmama hakkına da sahiptir.

a.    Böyle bir durumda KİRACI, aracı en yakın istasyona teslim etmek zorundadır. Sözleşme KİRACInın  kusurlu  hareketlerinden dolayı fesh  edilmiş  ise  ve  araç  teslim  alındığı  şehrin dışında bir yerde teslim  ediliyorsa  nakliye ücreti  ayrıca KİRACI’dan tahsil edilir.

b.    KİRALAYAN sözleşmeyi kendisi fesh etmiş ise ve aksi bir durum olmadığı sürece KİRACI’nın peşinen  ödediği  ücretten kullanılmayan süreye  ait  bedel  KİRACI’ya geri ödenir. Araca gelmiş olan herhangi  bir zarardan veya başka bir işlemden kaynaklanan rehin ve mahsup hakları saklıdır.

13.  Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça sözleşmeye ilave veya sözleşmede değişiklik yapılamaz.

14.  KİRACI  veya  KİRALAYAN 3. şahıslara  karşı   açacakları   tazminat  davalarında  birbirlerine  gereken  hukuki  desteği sağlamakla yükümlü olacaklardır. KİRALAYANın talebi  halinde  KİRACI   dava ve talep  haklarını  KİRALAYAN’a   temlik  edecektir. Taraflar dava giderlerine kendi sorumlulukları oranında katlanacaklardır.

15.  Kiralık aracın herhangi bir şekilde yurt dışına çıkışı yasaktır.

16.  KİRACI ile KİRALAYAN arasındaki anlaşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde yetkili ve uygulanacak hukuk Türk  hukuku olacaktır.

17.  KİRACI hiçbir şekilde sözleşmeden doğan hakları ya da  aracı  ve  içindeki  donanım  ve  gereçleri  devir,  temlik  ve rehin edemez ve  bunları KİRALAYANa ve araca zarar verecek  şekilde kullanamaz. Bu taahhüde  aykırılık  halinde KİRALAYAN bir ihtara ve hükme hacet kalmaksızın aracı KİRACIdan derhal geri almak hakkına sahiptir.

18.  Bu anlaşmanın akdinden dolayı KİRACI KİRALAYAN’ın herhangi bir temsilcisi, vekili, işçisi, istihdam edileni ve ya edeni olarak kabul edilmeyecek olup, KİRACI bağımsız ve kendi  adına hareket eden bir kimse olarak kabul edilecektir. Bu itibarla aracın kullanımından doğacak  ve  3. Kişiler tarafından açılacak her  türlü  maddi  ve manevi  tazminat talebin giderimi ile cezai sorumluluk yalnızca KİRACI’ya  aittir. KİRACI’nın fiillerinden dolayı 3. Şahısların uğradıkları zarardan dolayı KİRACI, KİRALAYAN’ı her türlü maddi,  ve  manevi  taleplerden  uzak  tutacağını ve bunları kendisinin yükleneceğini, sorumluluğun  kendisine  ait  olduğunu  peşinen  kabul  eder. KİRALAYANın  bu  tip  taleplere  karşı  rehin, rücu ve mahsup elindeki ödeme enstrümanları vasıtası ile tahsil  hakları saklıdır.

19.  KİRACI’ya köprü, otoyol vb geçişler için OGS, HGS vb geçiş sistemleri tedarik edilir. Söz konusu geçişler KİRACIya geçiş bedeli+KDV olarak fatura edilecektir. 

20.  KİRACI, ilgili araca kesilen trafik ceza tutanakları üzerinde yazan bedelleri, hizmet bedeli ile, indirimsiz olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

21.  Kira kontratı ve teslim formu kopyaları arasında kayıt farkı olduğunda orjinal (birinci) kopya geçerlidir.

Madde 2 - ÖDEME

 

Toplam kiralama tutarı, ek hizmetler ve güvence bedelleri, rezervasyon esnasında, aracı KİRALAYAN kişiye ait kredi kartı ile online tahsil edilir. Kredi kartı sahibinin kiralama esnasında şahsen bulunması gerekmektedir. Başkasına ait kredi kartı ile kiralama yapılamaz. Müşteri tarafından ibraz edilen kredi kartından, kiralama bedeline ek olarak, kiralanacak araç marka ve modeline göre belirli oranda ön provizyon bloke edilmektedir. (Ekonomik grup araçlar için en az 500 TL, orta grup araçlar için en az 750 TL tutarında bir ön provizyon bloke edilebilir. Mercedes Benz C serisi ve üstü, BMW 3 serisi ve üstü premium araçlar için iki ayrı kredi kartından (farklı iki bankadan) en az  1000`er TL provizyon bloke edilir. Bu bildirilen rakamlar en az tutarlardır, araç teslimi esnasında aracın markasına, kiralama gün sayısına vb. kriterlere göre ofis yetkilileri daha yüksek bir rakam bloke edebilirler. Bu sebeple ön provizyon toplam bedeli kadar limit müsaitliğinin olması gerekmektedir. Ön provizyon, kiralama bitiminde, varsa belirtilen ek hizmet, güvenceler, eksik yakıt, hasar, ceza vb. gibi rezervasyonda bulunmayan bedeller düşüldükten sonra kaldırılacaktır.

                              

Madde 3 - SİGORTA

 

1.      KİRALAYAN araçlarını Kara Yolları Trafik Yasası uyarınca  mecburi  mali  mesuliyet  sigortası  ile sigortalamıştır.

2.      KİRALAYAN elinde bulundurduğu aracı  herhangi bir sigorta  şirketine  kasko  sigortası yapma zorunluluğu yüklemeksizin, KİRACIya kasko sigortası teminatlarından 3. Madde kapsamında yararlandırılmasını sağlayacaktır.

3.      Herhangi  bir  kaza  veya  hasar  durumunda  KİRACInın  bu kasko sigortasından  yararlanabilmesi  için  aşağıdaki koşulları yerine getirmesi  zorunludur. Aksi  takdirde iş  bu  sözleşmenin  ilgili  maddesi  uyarınca  KİRACI,  araç hasarının tamamından ve 3.şahıslara verilen her türlü hasarlardan şahsen sorumlu olacaktır.

4.      Kazanın meydana gelmesi durumunda,  olduğu  yere   en  yakın  yetkili  makamdan  (şehir  sınırları  içinde  trafik  polisi,  mahalli  karakol, şehir  dışında jandarma, vb. gibi) olayın  oluş  biçimini ayrıntılı olarak belirten  bir  teknik  kaza  raporu,  tespit   zaptı, alkol  raporu, ehliyet  fotokopisi  ile  şahit  isim  ve adresi  ile  benzeri belgeler ve bilgiyi, KİRACI, KİRALAYANa  en  geç  48 (kırk sekiz) saat içinde tevdi ve ihbar etmekle yükümlüdür.

5.      KİRACInın  doktor  raporu  ile  saptanmış  engelleyici bir durumu yoksa kazayı  KİRALAYANa anında haber vermekle mükelleftir. KİRACI her ne şekilde olursa olsun hasarlı araca müdahale etmeyecektir. KİRACInın kusuru oranında KİRALAYAN zararını KİRACIdan talep etme hakkını, her zaman saklı tutar.  Araçtan  bazı  şeylerin  çalınması  (radyo, stepne,  avadanlıklar  vb.) halinde  ortaya çıkacak  zarar  sigorta  kapsamı  dışındadır  ve  KİRACInın sorumluluğu altında olduğundan KİRACI derhal ödemekle mükelleftir.

6.      KİRALAYAN 3. şahıslara  zarar  veren  kazalar  sonucu  doğacak hukuki sorumluluğu her araç  için aktedilmiş mecburi mali mesuliyet sigortası teminatı dahilinde kalmak  şartıyla  sigorta  şirketinden   istifade  ettiği  tazminat  miktarında  yüklenir. Bu hadlerin  üstündeki  hukuki sorumluluk KİRACIya ait olup, KİRALAYAN  KİRACI’ya  rücu hakkını mahfuz tutmuştur.

7.      Bütün sigortalar kira sözleşmesinde belirtilen süre kapsamında geçerlidir.

8.      Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında iken meydana gelen kazalarda, kaza raporu  ile asli kusurlu veya  geçerli ehliyete sahip olmayan, kontratta kayıtlı olmayan bir  sürücünün  sebebiyet  verdiği   kazalar   ile  taşınan  mallardan  doğan  yahut malların  sebep olduğu kazalardan doğrudan ve tamamen KİRACI mesuldür.

9.      Kira süresi içerisinde aracın bakım ve onarım sorumluluğu KİRALAYANa aittir. KİRALAYANa atfı kabil  olmayan  her  türlü  fiil  ve ihmalden  dolayı sigorta  tazminatından  kısmen veya hiç istifade edemeyen  KİRALAYAN,  tahsil edemediği zarar için  ve aracın işten kalma tazminatı için KİRACIya rücu hakkına sahiptir.

10.   Lastik  hasar  ve  onarımları, jant kapağının kaybolması,  cam  kırılmaları  ve  çalınan  yedek  lastik  ve/veya  avadanlıklar sigorta kapsamı dışındadır.

11.   Sigortanın geçersiz olduğu haller:

a.         Sürücü alkol ve uyuşturucu etkisindeyken,

b.         Azami hız limiti aşıldığında ve trafik tespit tutanağında aşırı hızdan kusurlu bulunulması durumundA,

c.         Ehliyetsiz ise, 

d.         Asli (tam) kusuru var ise,

e.         Trafik Kaza Tespit Tutanağı , Alkol Raporu ve Kazaya Karışan diğer araçların evraklarının(Trafik sigorta , ehliyet vb. eksik alınması Yukarıda belirtilen evraklar temin edilemiyorsa,

f.          Sürücü kira anlaşmasında kayıtlı değil ise,                     

g.         İş bu kontratta belirtilen aracın kullanımı ile ilgili diğer hususlara riayet edilmemiş ise,

İş bu  paragrafta  belirtilen  koşulların  gerçekleşmesi   halinde  KİRACI  zararın   tamamından  şahsen  sorumlu olup meydana gelen 3. şahıslara verilen ve devlet malına verilen her türlü zararı derhal ödemekle yükümlü olacaktır.

 

Madde 4 - TAZMİNATLAR VE GECİKME FAİZLERİ

 

1.      KİRALAYAN, KİRACI’nın  iş bu  sözleşmede  zikredilen  hususlara  aykırı  olarak  yaptığı  hareketlerden  dolayı uğradığı  maddi ve manevi zararın  tazmininden başka, KİRACI’nın ağır  kusur ve kasti hareketlerinden dolayı KİRALAYAN’ın   isim ve prestijinin  zedelenmesi durumunda KİRACI maddi zarara ilaveten bu maddi zararın en az iki katı kadar da tazminatı KİRALAYAN’a ödemekle yükümlü olacaktır.

2.      Her  türlü  ödemelerin  gecikmesi  halinde  uygulanacak   olan  faiz  oranı,   anlaşmanın  yürürlüğe  girdiği  tarihte  TCMB’nın gecelik mevduata uygulamış olduğu en yüksek banka faiz oranıdır.

 

Madde 5 - EKLER:

 

Sözleşmede geçen ve bu sözleşmenin devamında yer alan  EK-1, sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olup taraflarcada kabul edilmiş sayılır.

 

Madde 6 - DİĞER HUSUSLAR:

 

1.      Tarafların ticaret unvanlarında veya adreslerinde değişiklik yapılması halinde bu değişiklikler diğer tarafa 3 gün içinde bildirilir. Bildirilmediği taktirde sözleşmede belirtilen unvan ve adrese çıkarılan tebligatlar, taraflara yapılmış sayılır.

2.      Taraflar, iş bu sözleşme uyarınca vakıf olacakları diğer tarafa ait her türlü ticari ve mesleki bilginin gizli olduğunun kabul eder ve bu bilgilerin sözleşme taraflarından üçüncü kişilere ifşa edilmemesini kabul eder. Bu gizlilik taahhüdü işbu sözleşme sona erse veya iptal edilse dahi geçerliliğini muhafaza eder.

3.      İş bu kiralama sözleşmesi, yukarıda yazılı maddelerden oluşmuş olup, iki nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca kabul edilerek …../……/2..….…  tarihinde imza altına alınmış ve yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

 

                                      KİRALAYAN                                                                                                                    KİRACI

 

EK-1

 

Verilen kiralık araç hizmeti, kasko sigorta poliçesi asistans kapsamında ise, kiralama sözleşmesinde belirtilen maddeler için aşağıdaki kurallar geçerlidir. Aşağıdaki sözleşme maddeleri haricindeki sözleşme şartları için KİRACInın bireysel kasko genel şartları ve istisnaları kapsamında değerlendirme yapılacaktır.

 

Madde 1 - GENEL KOŞULLAR

 

1.      KİRALAYAN, rezervasyon formunda garanti ettiği süreyi aşan kullanımlarda ilave sürelere ilişkin bedeller, ödenmemiş benzin masrafları, kiralık araç firmasının sağladığı kasko, Trafik ve ihtiyari Mali Mesuliyet sigortaları güvencesi dışında kalan diğer sigorta giderleri( sürücü ferdi kaza, hayat sigortası, ek sürücü sigortası gibi ), sürücü masrafları,  trafik cezaları , ogs kaçak geçiş ve aracın kasko kapsamı dışında kalması  gibi uygun olmayan masraflar çıkar ise sigortalının kredi kartından çekileceği hususunda  asistans firmasına ve KİRACIya  bilgi vermeden uygulamayacaktır. Asistans firmasının talep edeceği rezervasyonlarda hizmet verilen tüm araçların muafiyetsiz Rent A Car kaskolu olması gerekmektedir. KİRALAYANın, Muafiyetsiz Rent A Car kaskosu yok ise sigorta Şirketinin karşılamadığı hasarları kendisinin karşılayacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder. Tek taraflı kazalarda aracı KİRALAYAN kişinin rapor tutturamadığı durumlarda beyan ile işlem yapılacaktır

2.      Rent A Car firmasının kendi sözleşmelerinde yer alan ehliyet yaşı ile sınırlama, Ek sürücü ücreti vb.. ücretler Şirket’ in yönlendireceği müşterilere uygulanamaz. ikame dosyalarında Kullanıcılar’dan herhangi bir ek kullanım ücreti talep ve tahsil edilemez.Ancak, belirlenen 2. Veya 3. Kullanıcıların ehliyet, kimlik ve kredi kartı bilgileri talep edilmelidir.

3.      Aracın, herhangi  bir  olay  nedeni  ile  KİRACI’nın  kusuru bulunmaması durumunda,  yetkili  makamlarca  müsaderesi  veya  el konması halinde  geri alınması  için yapılacak her  türlü girişime ilişkin harcamalar KİRALAYAN’a  aittir.

 

Madde 2 - ÖDEME 

 

Verilen Kiralık araç hizmeti ilgili kasko sigorta poliçesi asistans kapsamında olup, çağrı merkezi yetkili birimler tarafından belirlenen ve sözleşme üzerinde yazan kiralama (gün) süresince KİRACIdan herhangi bir ödeme alınmayacaktır. KİRACInın kredi kartına rent a car firması tarafından ön provizyon sorgulaması yapılarak, belirli bir miktar blokaj konulacaktır. Kiralanan araç KİRACI tarafından geri teslim edildiğinde bloke edilen bu miktar banka tarafından 10 ila 30 gün içinde otomatik olarak kaldırılacaktır. Fakat KİRACIdan olası yakıt, kiralamanın uzaması (kararlaştırılan kira süresinin sonunda aracın teslim edilmeyerek aracın teslim süresinin uzaması durumunda) veya KİRACInın kusurlu davranışlarından dolayı daha sonra araç plakasına gelmesi muhtemel trafik, OGS, köprü  ve benzeri cezaların tahsili için teminat mahiyetinde, Mail Order formuna yani kredi kartı teminat belgesine yazılı kredi kartı  numarasından bahsi geçen bu alacak kalemleri, ispatlanması ve yalnızca sözleşmede belirtilen tarihler arasında hizmet almış olması koşulu ile asistans firması ve KİRACInın bilgisi ve rızası ile tahsil edilebilecektir.

 

 

 

 

EK – 2

 

 

Asgari Yaş

Asgari Ehliyet yılı

Asgari Genç Sürücü Yaşı

Asgari Genç Sürücü Ehliyet Yılı

Ekonomi

21

1

20

1

Konfor

23

2

21

2

Premium

25

3

23

3

 

 

 

 

RİGORENT © 2017 || Tüm Hakları Saklıdır